VÄLKOMMEN!


Hönö Öråd önskar alla god fortsättning och välkommen till ett nytt aktivt år.  Kontakta oss om du vill medverka i örådet och bli välinformerad om vad som sker i vår kommun och omvärld.

Öckerö kommun                                                        November 2013

Kommunstyrelsen

  

475 80 ÖCKERÖSynpunkter på Program för Hönö Klåva (2013-09-03, reviderat 2013-09-20), Dnr 0473/12


Hönö Öråd vill framföra allmänna synpunkter och bidra med ett alternativt förslag till hotell- och lokaletablering. Planer och bilder bifogas.


Förslaget sammanfattningsvis


Förutom tidigare framfört alternativ med hotell på den plansprängda tomten i Östra hamnen vill vi föreslå en ny hotellplacering på Sandviksholme-bergets norra sida mot varvet. Det skulle ge visuell kontakt med Klåva västra del.

En gångbro byggs över Dyngesundet till Långholmen, där promenadvägar anläggs runt holmen, läade av småskalig bebyggelse, sjöbodar i strandkanten med bryggor, sjömagasin, ateljéer, uthyrningsstugor m m, inspirerat av från klassiska västkustbyar som Gullholmen, Käringön m fl.  

Nuvarande hus och bodar på ön bevaras.


Nya båtplatser kan muddras fram på NV-sidan


På planerade tomten i Östra hamnen byggs i detta fall ett arbets-

och konferenscenter med bästa utsiktsläge för olika företag, universitets- och högskolefilialer.
Allmänna synpunkter i övrigt:


    B
ra att kommunen tar tag i en allmän upprustning av Klåva hamn och handelsområde, länge önskat.Utredningen är fyllig och väl genomförd och belyser på många sätt nuvarande och framtida frågor.


Saknar dock en historiebeskrivning från hur Klôvahamnen uppstod, sambandet med fisket samt utvecklingen fram till idag.


Alla tidigare förslag till exploatering av Långholmen kunde gärna redovisats: olika förslag från flytande båthotell, Sekelhus 1985, Riquma 1990 och Klåva Hamnförenings idéer till utökade båtplatser mm.


Hotell- och Spa-anläggningar i området: Problemet med en etablering på Långholmen är att klara försörjningstrafik, framkörning och parkering för besökare mm, allt sådant kräver en  bilbro, i så fall över Dyngesundet. Broaltermativet över nuvarande hamnpir ser vi som otänkbart av uppenbara skäl: trafik genom handelsområdet, utsprängning av ny tillfartsled till hamnen mm. Trafik och parkering tar stora ytor i anspråk på Långholmen i bästa             natur- och kulturmiljö.       


Eftersom förutsättningen för en exploatering är att den skall bära alla sina kostnader blir det fråga om ett betydligt större hotell än det i förslaget skissade. Ett stort antal rum, ständigt fullbelagda kommer att behövas för att säkra ekonomin.


Vad gör det intressant att förlägga stora konferenser härute och vilka krav behöver uppfyllas? Västkustens skärgård, som av CNN rankats som världsattraktion för sin unika täta övärldsmiljö är Öckerös främsta argument. Närheten till Göteborg med storstadens industri, institutioner och kultur är kommunens näst viktigaste kvalitet. Klôvas täta traditionsbebyggelse bidrar till västkustkänslan. Miljön och närheten är våra öars största tillgång.


Större lokaler i grannskapet måste tillskapas för konferenser, olika expo-aktiviteter, kulturevenemang.


Infrastruktur som ger problemfria transporter till Öckerö är en given förutsättning för alla större besökssatsningar.


Marknadsföring mot större företag som Volvo-bolagen, SKF, AstraZeneca, Universitetet, Chalmers och Göteborgs kommun måste aktiveras. Ge plats för etablering av havsnära filialer för företag och institutioner i Klåva-området.


Hotellet måste av praktiska skäl ligga på land. Färdig tomtmark finns redan vid vattnet i Östra hamnen fint belägen intill Sandviks holmes bodar. Plats kan också skapas på Sandviksholmebergets norra sida längs vägen till Ö-varvet. En sådan förläggning har förnämlig havsutsikt och visuell kontakt med Klåvas västra del.


En gångbro över Dyngesundet förbinder Sandviksholme-sidan med Långholmen. Segelfri höjd för mindre båtar.


På Långholmen anlägges promenadstråk med läande småskalig bebyggelse typ sjöbodar, ateljéer, sjömagasin. Befintliga hus på ön bevaras.


På Långholmens insida finns fina möjligheter att skapa en tät sjöbodsmiljö med bodar och nedtrappade bryggor på stolpar i vattnet. Frånvaron av träd på holmen ökar behovet av hus som bildar lä vid hårt väder. Det skall vara lika attraktivt att vistas på ön alla årstider och i alla väder. Kreera en sådan miljö blir en rolig och spännande uppgift för inblandade arkitekter och projektörer.


Bostadsetablering i handelsområdet: Nej tack säger de flesta kringboende vi håller med. Svårt med störningar från restaurangernas underhållning och även fisket i viss mån. Och boende i området kan ställa miljökrav som innebär problem för dessa näringar. (Jmfr erfarenheterna från detaljplaneändringen i hamnområdet på Öckerö för ett tiotal år sedan!).


Stimulera i stället kompletteringsbyggande i grannskapet, viket kan åstadkommas genom en översyn och ändring av befintliga detaljplaner.


Programmet tar inte upp vad som bör ske med Bregårdspir’n, ej heller med den gråa längan mellan fyren och Länkarna.


Hönö Öråd ser fram mot kommande planering av Klåvaområdet och tar gärna aktiv del i arbetet som en etablerad länk till allmänheten.

Hönö i november 2013 / rev. enligt startsida dec 2014


Hönö Öråd

AKTUELLT

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27